ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่รายการวันที่
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด 20 พฤศจิกายน 2558
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาทกรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่20 พฤศจิกายน 2558
การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทา20 พฤศจิกายน 2558
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะ20 พฤศจิกายน 2558
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กร20 พฤศจิกายน 2558
การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดิ20 พฤศจิกายน 2558
การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่20 พฤศจิกายน 2558
การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบ20 พฤศจิกายน 2558
การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ %28กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม20 พฤศจิกายน 2558
การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอ20 พฤศจิกายน 2558
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย20 พฤศจิกายน 2558
การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดื20 พฤศจิกายน 2558
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (1)20 พฤศจิกายน 2558
การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร 20 พฤศจิกายน 2558
การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม 20 พฤศจิกายน 2558
การพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง พ.ศ.254320 พฤศจิกายน 2558
การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร 20 พฤศจิกายน 2558
การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่20 พฤศจิกายน 2558
การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ20 พฤศจิกายน 2558
การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย20 พฤศจิกายน 2558

     1  2  3  [4]  5