ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 ชื่อเอกสาร : ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   [ 02 พฤศจิกายน 2558 ]
รายละเอียดเอกสาร เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมา ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านวังแดง หมู่ที่ 2 ตำบลอินทขิล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 แห่ง งบประมาณ 3,172,100.- บาท (-สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-) ราคากลาง 3,177,000.-บาท (-สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)