ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก13 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ06 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุติดต้ังระบบรดน้ำ04 พฤศจิกายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร15 กันยายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสถานที่แปรงฟัน15 กันยายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเพดานห้องเรียน11 กันยายน 2557
ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา03 กันยายน 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุปรังปรุงห้องน้ำ03 กันยายน 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ03 กันยายน 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองไส้ไก่29 สิงหาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม21 สิงหาคม 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน29 กรกฎาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำฯ18 กรกฎาคม 2557
ประกาศผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์04 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยระบบอิเล็กทร26 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา10 กุมภาพันธ์ 2557
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์05 กุมภาพันธ์ 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจร20 มกราคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน18 พฤศจิกายน 2556
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตรและโรงเ24 ตุลาคม 2556

    ..... 3  4  5  6  [7]  8