ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่สุขภาพกายดี สุขภาพจิตแจ่มใส สร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

กิจกรรมโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกนในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้มีการสอนทำ"พรมเช็ดเท้ามุ้งมิ้ง" มาสอนให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะงานฝีมือ ที่สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักให้ผู้สูงอายุได้ สร้างรายได้ให้ครอบครัว ซึ่งสามารถทำในช่วงเวลาว่าง ซึ่งอาจรวมกลุ่มอาชีพประดิษฐ์ ทำให้ผู้สูงอายุมีสังคม อารมย์แจ่มใส และมีรายได้เสริมจุนเจือครอบครัว
และในวันนี้ยังได้มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ศิลปะการซอพื้นเมือง วิทยากรโดยทีมจู ขี้เมี้ยง ได้นำศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้าน ซอล้านนา มาให้นักเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ได้ร่วมเรียนรู้ และร่วมสืบสาน ซึ่งการเรียนรู้ที่ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานจากวิทยากรเป็นอย่างยิ่ง

โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภัยยาเสพติด รับรู้โทษของยาเสพติด เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงยาเสพติด จนนำไปสู่การปฏิบัติและสร้างเครือข่ายการป้องกันยาเสพติดขึ้น ซึ่งปัญหายาเสพติดถือเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จึงให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้วิธีการปัองกันตนเอง หลีกเลี่ยงและปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
ทั้งนี้ได้รับเกีบรติจาก นายฐิติ อินทะพันธุ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และคณะครู ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สูงวัย อย่างมีคุณค่า ❤️ “สร้างสุข สามฝั่งแกน”

โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำผู้สูงอายุ ร่วมเรียนรู้ทักษะการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ โดยมีการสอนการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า หรือเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว และการทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากขวดพลาสติกเหลือใช้ ในครัวเรือน ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ และยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุไม่อยู่นิ่ง และดึงความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ ทำให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ ฝึกควบคุมการใช้งานอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ฝึกสมองให้สัมพันธ์กัน ฝึกสมาธิ และพัฒนาความจำให้ดีขึ้นด้วย