ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สืบฮีต สานฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดงานสืบฮีต สานฮอยป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีสงหรานต์ตามแบบล้านนาไทย โดยมีนายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ผู้นำชุมชน สภาวัฒนธรรม ผู้สูงอายุ และประชาชนในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เครื่องสักการะล้านนา(หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง) การตัดตุง ขนมพื้นบ้าน การรดน้ำดำหัวตามฮีตฮอยคนล้านนา และกิจกรรมการประกวดครอบครัวสุขสันต์ อนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา สืบสานคุณค่าปี๋ใหม่เมือง

โครงการหนูน้อยคนเก่ง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

วันที่ 5 เมษายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมตามโครงการหนูน้อยคนเก่ง ประจำปี 2560 เพื่อร่วมแสดงผลงานตลอดปีการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กฯ พร้อมทั้งประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี การเคลื่อนไหว และกล้าแสดงออกของนักเรียน และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครู และคณะผู้บริหาร