ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการเมืองแกนสดใส ร่วมใจใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ

เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามโครงการเมืองแกนสดใส ร่วมใจใช้จักรยานเพื่อสุขภาวะ ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้ร่วมโครงการ ทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก และพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่