ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

เลขที่ 9 หมู่10 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

หมายเลขโทรศัพท์ 053-857360

Email: info@muangkaen.go.th

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาต่อ 25
รองนายกนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาฝ่ายโยธาต่อ 13
รองนายกนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาฝ่ายสาธารณสุขต่อ 14
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาต่อ 15

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479-228

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา053-857-360
สำนักปลัดต่อ 17
กองช่างต่อ 21 , 22
กองสาธารณสุขฯ และสิ่งแวดล้อมต่อ 24
กองคลังต่อ 19 , 20
กองสวัสดิการสังคมต่อ 16
กองศึกษาต่อ 30
คลีนิคชุมชนเมืองแกน053-479-238
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยฯ053-479-087
โรงเรียนอนุบาลสายใยรัก053-479-051
งานทะเบียนราษฏร์ (ชั้นล่างที่ว่าการอำเภอแม่แตง)053-470-674
โทรสาร053-857-017


แผนที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา