ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

นางสุดารัตน์ อินทราศี
ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนานายชาตรี กันทวี
รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
นายฐิติ อินทะพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางกุหลาบ ไชยมิ่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายไตรณรงค์ บุญชูศิลป์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายศรชัย ชมถิ่น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวเยาวเรศ กิติลังการ
ผู้อำนายการกองการศึกษาฯ


นายนรินทร์ หลวงปา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม