ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกนจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ โดยให้นักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกนประดิษฐ์ดอกมะลิ เพื่อฝึกเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และเพื่อจำหน่ายเนื่องในวันแม่แห่งชาติที่ใกล้จะถึงนี้ค่ะ
17 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 สภาวัฒนธรรมเมืองแกน ร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดงานพิธีไหว้ครู ครอบครูหลวง เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพงานศิลป์ ฟ้อน ดนตรี ณ อาคารอเนกประสงค์สามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ภาพโดยคุณภาพโดยคุณชัยพฤกษ์ เคลื่อนเพชร (seven chiangmai)
17 กรกฎาคม 2561

ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
10 กรกฎาคม 2561

ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร มาศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเเขลางค์นครม่อนจำศีล และ เทศบาลเขลางค์นครบ้านทุ่งเกิด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
10 กรกฎาคม 2561

ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และศูนยฺ์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร นำนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 "นครแม่สอดวิชาการ" ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
10 กรกฎาคม 2561

วันที่ 29 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมสร้างบ้านจากลังกระดาษ และเก้าอี้ดนตรีหมวก เพื่อพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ ความคิดสร้างสรรค์ เสริมจินตนาการในผู้สูงอายุ ถือเป็นสื่อการเรียนการสอนมอบให้เด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตรได้ศึกษา ทุกชิ้นส่วนทำด้วยความรักและความตั้งใจของพ่ออุ้ย แม่อุ้ยที่จะมอบให้ลูกหลาน
29 มิถุนายน 2561

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

28 มิถุนายน 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันยาเสพติดให้กับเด็ก จัดกิจกรรมเข้าค่าย 2 คืน 3 วัน ที่ค่ายนเรศวรมหาราช โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก ระดับชั้น ม.1-2ของ โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา และโรงเรียนบ้านปงอินทขิลวิทยาคาร

27 มิถุนายน 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางสาวเยาวเรศ กิตติลังการ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันณ ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

27 มิถุนายน 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2561  พิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ด้านพืช) จำนวน 1,623,857.50 บาท ประธานในพิธีเปิดโดยเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ และได้รับเกียรติจากท่านปลัดอาวุโสอำเภอแม่แตง นายมานิต หมายวัย นายสรศักดิ์ ยศชนะ รักษาการเกษตรอำเภอแม่แตง ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

27 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมประจำวัน การคารพธงชาติ ธรรมะสวัสดี และการสอนเรื่องการออกกำลังกายในผู้สูงวัย (ฟ้อนเจิง) วิทยากรโดยครูมิตร แก้วมณี การฟ้อนเจิง เป็นศิลปะการฟ้อนที่แสดงให้เห็นถึงชั้นเชิง ลีลาการต่อสู้ อันเป็นภูมิปัญญาของบรรพชน มีการต่อสู้ทั้งรุกและรับ ประลองไหวพริบปฏิภาณ  เอาชนะกันอย่สงมีชั้นเชิง ครูมิตร แก้วมณี เป็น ครูภูมิปัญญา เป็นเพชรของเมืองแกน และการสอนเต้นลีสาศ วิทยากรโดยร้อยตรีสมเกียตริ ใจคำ ข้าราชการบำนาญ เป็นวิทยากรสอนเต้นลีลาศ แก่นักเรียนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน
26 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีปังกรการุณยมิตรเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและรณรงค์ควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ประจำปี 2561 มีผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
26 มิถุนายน 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561นายนรินทร์ หลวงปา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและการปรับสภาพจิตใจผู้พิการ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
26 มิถุนายน 2561

นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ. 2561-2464)(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่1/2561) ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
21 มิถุนายน 2561

นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
21 มิถุนายน 2561

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1