ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกนในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ได้มีการสอนทำ"พรมเช็ดเท้ามุ้งมิ้ง" มาสอนให้ผู้สูงอายุได้ฝึกทักษะงานฝีมือ ที่สามารถสร้างเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักให้ผู้สูงอายุได้ สร้างรายได้ให้ครอบครัว ซึ่งสามารถทำในช่วงเวลาว่าง ซึ่งอาจรวมกลุ่มอาชีพประดิษฐ์ ทำให้ผู้สูงอายุมีสังคม อารมย์แจ่มใส และมีรายได้เสริมจุนเจือครอบครัว
และในวันนี้ยังได้มีกิจกรรมที่แสดงออกถึงการส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ศิลปะการซอพื้นเมือง วิทยากรโดยทีมจู ขี้เมี้ยง ได้นำศิลปะการขับร้องเพลงพื้นบ้าน ซอล้านนา มาให้นักเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน ได้ร่วมเรียนรู้ และร่วมสืบสาน ซึ่งการเรียนรู้ที่ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนานจากวิทยากรเป็นอย่างยิ่ง

28 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทั้ง 2 ตำบล จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย กำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล

26 มิถุนายน 2562

เนื่องในวัน 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มจิตอาสาในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทั้ง 27 ชุมชน ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องมาจากปัญหายาเสพติดได้ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลก เพื่อเน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้กับปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิด

26 มิถุนายน 2562

"สุนทรภู่"
เชื่อว่าหลายคนจะต้องรู้จัก "กวีชาวไทย" ที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทานเรื่อง "พระอภัยมณี" จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านงานวรรณกรรม หรือ "มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์" หรือ "เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย"

และเนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี คือ "วันสุนทรภู่" โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จึงได้จัดกิจกรรม โดยมีการจัดนิทรรศการ ประกวดแต่งคำกลอน เพื่อแสดงถึงการรำลึกถึง และเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย และฝึกฝนทักษะภาษาไทยด้วย

26 มิถุนายน 2562

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภัยยาเสพติด รับรู้โทษของยาเสพติด เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงยาเสพติด จนนำไปสู่การปฏิบัติและสร้างเครือข่ายการป้องกันยาเสพติดขึ้น ซึ่งปัญหายาเสพติดถือเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จึงให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้วิธีการปัองกันตนเอง หลีกเลี่ยงและปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
ทั้งนี้ได้รับเกีบรติจาก นายฐิติ อินทะพันธุ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และคณะครู ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

26 มิถุนายน 2562

โรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา นำผู้สูงอายุ ร่วมเรียนรู้ทักษะการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ โดยมีการสอนการทำพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้า หรือเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว และการทำดอกไม้ประดิษฐ์ จากขวดพลาสติกเหลือใช้ ในครัวเรือน ทั้งนี้ผู้สูงอายุจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์ และยังสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุไม่อยู่นิ่ง และดึงความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ ทำให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ ฝึกควบคุมการใช้งานอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย ฝึกสมองให้สัมพันธ์กัน ฝึกสมาธิ และพัฒนาความจำให้ดีขึ้นด้วย

21 มิถุนายน 2562

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จัดงานประเพณีเลี้ยงผีฝาย ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ คลองส่งน้ำ สาย 1 คันคลองชลประทานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประเพณีเลี้ยงผีฝาย เป็นประเพณีที่เกษตรกรในตำบลอินทขิล ตำบลช่อแล ตำบลบ้านเป้า และตำบลแม่หอพระ ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน เป็นการสำนึกในบุญคุณของแม่น้ำ ที่เกษตรกรได้อาศัยน้ำใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก อุปโภค และบริโภค

21 มิถุนายน 2562

การประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

19 มิถุนายน 2562

นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน

14 มิถุนายน 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาชุมชนระดับเทศบาล โดยมีคณะกรรมการจากชุมชนเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน

13 มิถุนายน 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก ที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง

13 มิถุนายน 2562

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับสภาวัฒนธรรม และพี่น้องประชาชนอำเภอแม่แตง ร่วมสืบสานงานประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน และพิธีบวงสรวงพระเจ้าสามฝั่งแกน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2562 "เดือน 8 เข้าเดือน 9 ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาหลักเมือง(อินทขิล)เมืองแกน(พระพุทธพิชัยมุนีศรีเมืองแกน) ณ ข่วงเมืองแกน (ลานพระบรมราชนุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน) ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

05 มิถุนายน 2562

วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และพี่น้องประชาชนอำเภอแม่แตง ร่วมสืบสานงานประเพณีเดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก ใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขิลเมืองแกน

และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าสามฝั่งแกน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน

*******************************************************************************************

เวลา 06.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ – สามเณรทุกรูปทุกวัด ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

 - พิธีกล่าวอังเจิญขึ้นต๊าวตังสี่แบบพื้นเมืองเหนือ

 - ถวายเครื่องสังเวยเทวดาประจำลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน

 - ดนตรีพื้นเมืองแห่รับเทวดา  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าสามฝั่งแกน (ข่วงเมืองแกน)

เวลา 09.00 น.  ท่านประธานในพิธี โดยได้รับเกียรติจากนายสืบพงษ์  นิ่มพูลสวัสดิ์  นายอำเภอแม่แตง นางสุดารัตน์ อินทราศี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และพี่น้องประชาชน  ร่วมพิธีโองการบวงสรวงพระเจ้าสามฝั่งแกนและเสาหลักเมือง(อินทขิล) เมืองแกน โดยเครื่องพลีกรรมบวงสรวง 28 อย่าง

นายสืบพงษ์  นิ่มพูลสวัสดิ์  นายอำเภอแม่แตง กล่าวถวายราชสดุดีพระเจ้าสามฝั่งแกน จุดเครื่องทองน้อย / ถวายพุ่มเงิน พุ่มทอง / ถวายมาลัยข้อพระกร/ จุดเทียนนวโลบวงสรวง (เทียน 9 เล่ม)

จุดประทัด 1,000  นัด และมีการแสดงฟ้อนถวายบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าสามฝั่งแกน การแสดงฟ้อนเล็บพื้นเมือง โดยช่างฟ้อนเล็บ 27 ชุมชน จำนวนกว่า 200 ชีวิต หลังจากนั้นจึงมีพิธีสงฆ์ 

และตลอด 5 วัน 5 คืน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – 4 มิถุนายน 2562 ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป (พระเจ้าฝนแสนห่า) ใส่บาตรพระประจำวันเกิด ใส่บาตรบูชาคุณ 108 บาตร และร่วมใส่ขันดอก (ตลอดทั้งวัน) ทุกคืน ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ชมการแสดงบนเวทีของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแกนพัฒนา กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน เช่น กาดหมั้วครัวแลง การออกร้านสินค้าพื้นเมืองของชุมชน และมหรสพสมโภช ฯลฯ

31 พฤษภาคม 2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองปทุมธานี โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาสตรี วิสาหกิจชุมชน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

29 พฤษภาคม 2562

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

วิทยากร โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อบรมให้ความรู้แก่ พนักงาน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ในด้านสิทธิประกันสังคม และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิต ในการทำงาน

08 พฤษภาคม 2562

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1