ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหนูน้อยคนเก่ง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
วันที่ 5 เมษายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดกิจกรรมตามโครงการหนูน้อยคนเก่ง ประจำปี 2560 เพื่อร่วมแสดงผลงานตลอดปีการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กฯ พร้อมทั้งประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี การเคลื่อนไหว และกล้าแสดงออกของนักเรียน และเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครู และคณะผู้บริหาร

 
05 เมษายน 2561