ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 
10 กรกฎาคม 2561