ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเเขลางค์นครม่อนจำศีล และ เทศบาลเขลางค์นครบ้านทุ่งเกิด
ผู้อำนวยการกองการศึกษา นำคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรการุณยมิตร มาศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการขยะภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเเขลางค์นครม่อนจำศีล และ เทศบาลเขลางค์นครบ้านทุ่งเกิด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 
10 กรกฎาคม 2561