ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการเข้าค่ายคุณธรรม

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นางสาวเยาวเรศ กิตติลังการ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันณ ศูนย์อบรมเยาวชนแม่แตง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


 
27 มิถุนายน 2561