ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
การประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่อำเภอแม่แตงร่วมผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม /หัวหน้างานพัฒนาชุมชน /เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน

 
30 ตุลาคม 2561