ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ประธานชุมชน ประธานกลุ่มเกษตรกร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แตง ร่วมประชุมโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และการจัดทำบัญชีครัวเรือน

 
23 พฤศจิกายน 2561