ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรและผู้บริหารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

โครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรโดยมีวิทยากร จาก ปปช.จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


 
03 พฤษภาคม 2562