ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับภัยยาเสพติด รับรู้โทษของยาเสพติด เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงยาเสพติด จนนำไปสู่การปฏิบัติและสร้างเครือข่ายการป้องกันยาเสพติดขึ้น ซึ่งปัญหายาเสพติดถือเป็นปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร จึงให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้วิธีการปัองกันตนเอง หลีกเลี่ยงและปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์
ทั้งนี้ได้รับเกีบรติจาก นายฐิติ อินทะพันธุ์ หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และคณะครู ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย


 
26 มิถุนายน 2562