ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี 2562

งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี หลักสูตรการถักกระเป๋าสะพายเชือกร่ม ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรเมืองแกน


 
26 กรกฎาคม 2562