ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ร่วมกับกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทั้ง 2 ตำบล จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย กำจัดลูกน้ำยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล


 
26 มิถุนายน 2562