ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมดูแลสุขภาพและสร้างเสริมความปลอดภัยในการทำงาน "ตรวจสารเคมีในเลือด"

เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินกิจกรรมการเจาะตรวจสารเคมีในเลือดให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อดูแลสุขภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มีความปลอดภัย พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ และเจาะเลือดเพื่อหาสารเคมีตกค้างในกระแสเลือดว่าอยู่ในระดับใด เพื่อเฝ้าระวังและรักษาให้มีระดับสารพิษในกระแสเลือดลดลงต่อไป


 
12 กันยายน 2562