ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการหนูน้อยคนเก่ง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย "ทีปังกรการุณยมิตร" เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้ดำเนินโครงการหนูน้อยคนเก่ง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดสมจิตร์ จันทร์สำเภา รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมย์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่างนักเรียนและผู้ปกครอง และมีส่วนร่วมในกิจกรรม และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร ในการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครู หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี


 
12 กันยายน 2562