ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น
***************************************
สภาพทั่วไป

การจัดตั้ง
        เทศบาลเมืองเมืองแกนพั ฒนา ได้รั บการเปลี่ยนแปลงฐานะเ ทศบาลตํ าบลเมืองแกนพัฒนาเป็นเทศบาลเมืองเมืองแกนพั ฒนา เมื่อวั นที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเดิมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้รับการจัดตั้งโดยเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลตําบลเมืองแกนพัฒนาตามราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่แตง ห่างจากอําเภอเมือง ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ ระยะทางประมาณ ๔๘ กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอําเภอแม่แตงเป็นระยะทางประมาณ ๘ กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ ตามถนนชลประทานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล มีเขตการปกครองครอบคลุม ๒ ตําบล คือ ตําบลช่อแล ๖ หมู่บ้านและตําบลอินทขิล ๑๐ หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ ๑– หมู่ที่ ๑๑ (ยกเว้นหมู่ที่ ๙) จํานวนพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๒๔ ตารางกิโลเมตร (๑๕,๐๐๐ ไร่)

อาณาเขต
ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  ท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลอินทขิล อํ าเภอแม่แตง
ทิศใต้          ติดต่อกับ   ท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่หอพระ อําเภอแม่แตง
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลแม่หอพระและองค์การบริหารส่วนตําลลบ้านเป้า
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ท้องที่เทศบาลตํ าบลอินทขิล