ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วิสัยทัศน์

ร่วมใจ ร่วมพัฒนา ประชามีสุข


หลักและแนวคิดในการวางแผนการพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

      ในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนานอกจากเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาแล้ว การจัดทำแผนพั ฒนาเทศบาลจําเป็นที่จะต้องคํ านึงถึงบริบท ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง ในทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกั บแนวทางในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด / จังหวัดรวมตลอดถึงกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกรอบยุทธศาสตร์ ฯ ที่เกิดจากการระดมความคิดเห็นและร่วมกําหนดขึ้นจากผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่ง ประชาคมและผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้

ก. ปรัชญา “ เศรษฐกิจพอเพียง ”

“ เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้

     ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพั ฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจํ าเป็นที่จะต้องมีระบบ ภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อั นเกิดจากการเปลี่ยนแผลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดํ าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาสม ในการดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและพร้อม ต่อการร้องรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวั ฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี นิยามของความพอเพียง

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํ านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ

การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตั วให้พร้อมรับผลกระทบ และความเสี่ยงจากการปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล เงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียงการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้พอเพียงต้องอาศัยทั้งความรู้และคุ ณธรรมเป็นพื้นฐาน

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ ด้านความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม เช่น มีความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดํ าเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน และ เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า

เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ การพึ่งตนเองให้ได้ โดยยึดหลักของความเพียงพอ ทั้งทางความคิดและการกระทําในการดําเนินชีวิต ประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยงตนเองอย่างสุจริต ไม่โลภหรือไม่ตักตวงในระดับที่เกินความต้องการ จนต้องเบียดเบียนผู้อื่น หากแต่เป็นการยึดมั่นในหลักการดํ าเนินชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานของการรู้จักตนเองและ การพั ฒนาตนเองก่อนเป็นพื้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า คือ การแลกเปลี่ยน ร่วมมือ ช่วยเหลือกั น เพื่อทําให้ส่วนรวมได้รับประโยชน์ และนําไปสู่การพั ฒนาชุมชนและสังคมให้เจริญอย่างยั่งยืน สามารถดํ าเนินควบคู่ ไปกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน ในลักษณะที่เกื้อ กูลกันอย่างสมดุล กล่าวคือ การดํารงชีวิต ในความเป็นจริงนั้น สมาชิกในแต่ละสังคมไม่สามารถดําเนินชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน ที่เน้นหลักการพึ่งตนเองอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่เพียงอย่างเดียว จึงต้องนํ าเอาหลักการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า ที่มุ่งส่งเสริมหลักแห่งการแบ่งปันกันและร่วมมือกั น กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในสังคม ซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างสันติสุขและมีไมตรีต่อกัน