ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

          หลักการของนโยบายการบริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาจะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน โดยเน้นหลั กการมีส่วนร่วมของประชาชน มีความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้จากทุกส่วนซึ่งมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ

1. เพื่อพั ฒนาเมืองแกนไปสู่สังคมที่เป็นสุข เป็น “เมืองแกน เมืองน่าอยู่” มีความเข้มแข็ งของประชาชนและความเข้มแข็ งทางเศรษฐกิจในชุ มชน ภายใต้แนวคิดที่จะรักษา “ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรม และธรรมชาติ” ไว้อย่างยั่งยืน

2. เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน เด็ก และประชาชนคนเมืองแกนให้เป็น “คนคุณภาพ” สุขภาวะอนามัย สมวัย ดํารงชีวิตภายใต้ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อสร้างขีดความสามารถในการประกอบอาชีพการเกษตรอินทรีย์ให้สามารถแข่งขันกับสังคมภายนอกได้และสร้างความแข็ งแกร่ง ต่ออาชีพเกษตรกรรมในฐานะที่เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้การบริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาบรรลุ ถึงภารกิจและดํ าเนินไปตามแนวทางที่กล่าวมานั้น จึงได้กํ าหนดนโยบายการบริหารงานไว้ เพื่อให้มีการพั ฒนาอย่างมีคุ ณภาพ สมดุ ล ยั่งยืนและมีภู มิคุ้มกั นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้

๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก
1.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วม โดยจะเร่งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ จัดสรรงบประมาณในการจัดทําผนังป้องกันน้ําท่วมและป้องกันตลิ่งพัง รวมทั้งการขุดลอกแม่น้ําปิงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

1.2 การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์

1.3 การกําหนดพื้นที่ควบคุมการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนโดยการศึกษาออกแบบการก่อสร้างอาคารให้เป็นเอกลักษณ์ล้านนา และออกเทศบัญญัติกําหนดรูปแบบและพื้นที่การก่อสร้างด้วย เพื่อทําให้สภาพเมืองและชุมชนเป็นเอกลักษณ์ของ “คนล้านนา”

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

2.1 สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจั ดการฝึกอบรม สนั บสนุ นปั จจั ยการผลิต การจั ดตลาดกลางค้าผลิตผลเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างมู ลค่าเพิ่มให้ผลิตผลทางการ เกษตร รวมทั้งประสานงานกั บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความรู้และส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

2.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการพั ฒนาการท่องเที่ย วและแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุ รั กษ์ การท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ และจั ดให้มีที่พักสําหรับนักท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวก ความปลอดภัยและพั ฒนาบู รณะฟื้ นฟู แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวั ติศาสตร์และวั ฒนธรรม รวมทั้งยกระดับและรักษามาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยว

2.3 ยกระดับความสามารถในการผลิตและแข่งขั นในการผลิตสินค้าไทย พัฒนาคนให้มีความรู้ ความชํ านาญ และสร้างสรรค์ในการสร้างนวั ตกรรมและสร้างสินค้าใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะสินค้าหั ตกรรม ผลิตภั ณฑ์ชุ มชน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ

2.4 เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สู งให้แก่ประชาชน รวมทั้งจั ดตั้งกองทุ นต่าง ๆ เพื่อสนั บสนุนให้เกิดการผลิต การแปรรู ป และการค้าอย่างทั นสมั ยและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น

2.5 เสริมสร้างฐานรากของครั วเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็ งโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลู ก ลดต้นทุ นการผลิต พั ฒนาระบบการผลิตที่เป็ นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการจําหน่าย

2.6 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ดํ าเนินการฟื้ นฟู สภาพแวดล้อม สร้างความเข้มแข็ งภาคเกษตร และสร้างความมั่นคงอาหารเพื่อเผ ชิญกั บวิกฤตอาหารโลกส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และทางเลือก และดํ าเนินการฟื้ นฟูคุณภาพดินให้คงความอุดมสมบูรณ์

3. นโยบายด้านสังคม

3.1 ดู แลและพั ฒนาส่งเสริมอาชีกลุ่มผู้สู งอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสั งคม โดยประสานงานกั บภาครั ฐและเอกชนร่วมให้การสนับสนุนตลอดจนจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการให้กลุ่มดังกล่าว

3.2 ส่งเสริมการพั ฒนาให้ครอบครั วมีความมั่นคงอบอุ่นโดยเพิ่มสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครั ว เชื่อมโยงเป็ นเครือข่ายครอบครัวรวมทั้งพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้ใช้ประโยชน์และลดช่องว่างในครอบครัว

3.3 ส่งเสริมพัฒนาเด็ กและเยาวชนให้เติบโตเป็ นพลเมืองที่มีคุ ณภาพด้วยการพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และให้เยาวชนทุกช่วงวัยมีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตอาสาเพื่อพั ฒนาสั งคม รวมกลุ่มกันทํากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ

3.4 สนับสนุนบทบาทของสตรี ในการมีส่วนร่วมพั ฒนาเทศบาลอย่างเสมอภาพ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและสาธารณสุ ข ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เป็ นหลั กในการสร้างครอบครั วอบอุ่นมั่นคงรวมทั้งการจั ดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบทบาทของกลุ่มเด็ก เยาวชน ได้รวมกลุ่มกันสร้างสรรค์กิจกรรมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.5 ส่งเสริมและสนั บสนุ นกิจกรรมขององค์กรประชาชนทุ กกลุ่ม อาทิเช่น คณะกรรมการชุ มชน กลุ่มอสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเกษตรกร โดยเน้นการพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนากลุ่มดังกล่าว

4. นโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

4.1 จัดให้มีการศึกษาในระดับปฐมวัยประถมศึกษา มัธยมศึกษา และขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพโดยชุ มชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

4.2 เร่งพั ฒนาคุ ณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐานทั้งความรู้ที่เป็ นสากลและภู มิปั ญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรั บการเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนจัดให้มีครูที่มีความรู้ และเพียงพอต่อจํานวนเด็ก

4.3 เร่งรั ดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อให้ทั ดเทียมนานาชาติ โดยจั ดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็ กทรอนิกส์ ใช้ระบบอินเตอร์เน็ ตความเร็วสูงปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

4.4 สร้างโอกาสทางการศึกษา โดยคํ านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็ นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนทุ กกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้พิการ

4.5 ส่งเสริมพั ฒนาครู ให้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนโดยให้ได้รับการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

4.6 ส่งเสริมสนั บสนุ นหลั กสู ตรการศึกษาท้องถิ่นรวมทั้งการจั ดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รู้และเข้าใจถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นตนเอง รวมทั้งการรักษาอัตลักษณ์ไว้

5. นโยบายด้านการสาธารณสุข

5.1 ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยพัฒนาคุณภาพ การให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในระดับชุมชนและทั่วไป โดยเพิ่มขีดความสามารถในการบริการของคลินิกชุมชน มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มขึ้น

5.2 จัดให้มีมาตรฐานการสร้างสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอั ตราการป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรั ง เช่น โรคเบาหวาน ความดั นโลหิตสู ง โรคหัวใจ โดยจัดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการคั ดกรองผู้ป่วย และสื่อสารให้ความรู้ในการป้องกันโรค ตลอดจนคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

5.3 จัดให้มีการเฝ้าระมัดระวั ง สุ ขภาวะอนามั ยของเด็ กในเขตเทศบาลให้มีความเหมาะสมตามวั ย ตลอดจนการทํ ากิจกรรมเพื่อเผยแพร่แนวทางให้ชุ มชนได้ช่วยกั นโดยเฉพาะการลดการบริโภคอาหารที่มีความหวานสู ง มีไขมั นของเด็ กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

5.4 พั ฒนาขีดความสามารถของ อสม. ให้เป็ นนักจัดการสุขภาพชุ มชน เพื่อให้เป็นกําลั งสํ าคั ญในการดู แลสุ ขภาพของคนในชุ มชน พั ฒนาแกนนํ าสุ ขภาพครอบครั ว โดยให้ชุ มชนมีส่วนร่วม ในการสร้างเสริมสุ ขภาพ และจั ดก ารปั ญหาสุ ขภาพของตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

5.5 ส่งเสริมให้ประชาชนทุ กระดับมีโอกาสออกกําลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี สร้างอุปนิสัยความมีน้ําใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะรักษากฎกติกา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากการเล่นกีฬา ไม่มั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด

5.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ดูแลหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว ส่งเสริมให้เด็กทารกดื่มนมแม่ ตลอดจนการดู แลสุขภาพทารกให้มีสุขภาพแข็งแรง มีอาหารที่สามารถ    บํ ารุงสมองต่อทารกได้เจริญเติบโตเป็ นบุ คลากรที่มีคุ ณภาพของประเทศชาติ

6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรั ยากรธรรมชาติ โดยเร่งให้มีพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์ป่าชุ มชน รวมทั้งสนั บสนุ นการจั ดการป่าอย่างมีส่วนร่วม และให้คนกั บป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

6.2 ดู แลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษ โดยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพ ลดมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ํ าเสีย กลิ่นและเสียง เร่งรั ดการจั ดระบบกํ าจั ดขยะ ของเสียอันตราย หมอกควัน โดยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

6.3 ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกของดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์และปรั บพฤติกรรมการบริโภคสินค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อม รวมทั้งสนับสนุนการดํ าเนินงานของเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ในการจั ดการบริหารทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.4 พั ฒนาองค์ความรู้และระบบข้อมู ล เกี่ยวกั บผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ เพิ่มขีดความสามารถในการพยากรณ์สภาพภู มิอากาศและภั ยธรรมชาติ เพื่อเป็ นฐานในการรั บมือต่อความเปลี่ยนแปลง ป้องกั นภั ยพิบั ติต่าง ๆ เช่น น้ําท่วม แผ่นดินไหวและดินถล่ม

7. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

7.1 บํารุงซ่อมแซมถนนสายหลักสายรอง ระบบระบายน้ําระบบแสงสว่างให้ครอบคลุม ทั่วถึง ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์สะดวกและปลอดภัย 7.2 ปรั บปรุ งสนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและประสานขอรับงบประมาณสนับสนุน ในการจัดให้มีศูนย์เยาวชนโดยเป็นทั้งศูนย์กีฬาและศู นย์เรียนรู้และเป็ นสถานที่เพื่อนันทนาการของชุมชน

7.3 ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมารในการจัดทําทางจักรยาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประชาชนมีสุขภาพกายใจที่แข็ งแรงสมบูรณ์

7.4 เร่งรัดการปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าเกษตรกรรม โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และเหมาะสมกับส ภาพแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นเส้นทางในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้ด้วย

8. นโยบายด้านการบริหารทั่วไป

8.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นโดยให้องค์กรภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดทําและแก้ไขปัญหา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

8.2 ส่งเสริม สนั บสนุ นให้ความรู้แก่ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และรู้จักรักษาสิทธิของตนเองและชุมชน