ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228


ประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด


ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
> ประกาศร่างประกวดราคาซื้้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศเผยแพร่การจัดซื้้้้้อจัดจ้าง ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
> ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้้ำ ค.ส.ล.ถนนสายข้างวัดป่าไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลช่อแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศราคาจ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนหนองออน 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสายข้างวัดป่าไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลช่อแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กิจกรรมเทศบาลเมืองแกนพัฒนา

สื่อประชาสัมพันธ์

วารสารออนไลน์

วารสารเทศบาล
ประจำปี 2561

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

ที่นี่...เมืองแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

บริการประชาชน