ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


คู่มือประชาชน


รายการวันที่
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว20 พฤศจิกายน 2558
การขอเลขที่บ้าน 20 พฤศจิกายน 2558
การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่20 พฤศจิกายน 2558
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 20 พฤศจิกายน 2558
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 20 พฤศจิกายน 2558
การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน %28กรณีจังหวัดพิจารณารับรองได้เอง%29 %28ส่วนภูมิภา20 พฤศจิกายน 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท20 พฤศจิกายน 2558
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ20 พฤศจิกายน 2558
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน20 พฤศจิกายน 2558
การรับชำระภาษีป้าย20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง 20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการย้ายออก 20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 20 พฤศจิกายน 2558
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ 20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด 20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการย้ายเข้า 20 พฤศจิกายน 2558
การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม20 พฤศจิกายน 2558

     1  [2]  3  4  5