ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


คู่มือประชาชน


รายการวันที่
การแจ้งถมดิน20 พฤศจิกายน 2558
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ20 พฤศจิกายน 2558
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ20 พฤศจิกายน 2558
การแจ้งขุดดิน20 พฤศจิกายน 2558
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 20 พฤศจิกายน 2558
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ20 พฤศจิกายน 2558
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบส20 พฤศจิกายน 2558
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้20 พฤศจิกายน 2558
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ20 พฤศจิกายน 2558
การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่ม20 พฤศจิกายน 2558
การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี20 พฤศจิกายน 2558
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 20 พฤศจิกายน 2558
การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบีย20 พฤศจิกายน 2558
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 2220 พฤศจิกายน 2558
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 3320 พฤศจิกายน 2558
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 2120 พฤศจิกายน 2558
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตา20 พฤศจิกายน 2558
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร20 พฤศจิกายน 2558
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 2120 พฤศจิกายน 2558
การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 2020 พฤศจิกายน 2558

 [1]  2  3  4  5