ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)


รายการวันที่
รายงานการประเมินผลคะแนน LPA 256110 กรกฎาคม 2562
อปท.มีผลคะแนน LPA โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา12 มิถุนายน 2560

 [1]