ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


รายการวันที่
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พุท19 พฤศจิกายน 2561
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พุทธศักราช 253519 พฤศจิกายน 2561
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 252219 พฤศจิกายน 2561
พระราชบัญญัติการผังเมือง พุทธศักราช 251819 พฤศจิกายน 2561
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พุทธศักราช 251019 พฤศจิกายน 2561
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช 250819 พฤศจิกายน 2561
พระราชบัญญัติเทศบาล พุทธศักราช 249619 พฤศจิกายน 2561
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 247519 พฤศจิกายน 2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี6116 พฤศจิกายน 2561

 [1]