ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


สปสช


รายการวันที่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 29 สิงหาคม 2562
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและ29 สิงหาคม 2562
โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกรรมการและคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 29 สิงหาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ28 กันยายน 2561
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่นักเรียน โรงเรียนบ้านช่อแล21 มีนาคม 2561
โครงการออกกำลังกายรำไทยประยุกต์ ชุมชนบ้านใหม่21 มีนาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ05 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการรำไม้พลอง ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพผู้สูงอายุและผู้พิการเขต203 สิงหาคม 2560

 [1]