ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เลขคำร้อง : 18
วันที่แจ้ง : 24 ก.พ. 2562 เวลา : 20:19:50

เรื่อง : ระเบียบการจัดเก็บขยะในเดือนมีนาคม 2562
  
สถานะ : ดำเนินการและส่งเมล์ตอบกลับแล้ว
ผลการดำเนินการ
 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา การจัดการขยะในชุมชนได้มีการปรับเปลี่ยนถุงขยะให้เป็นแนวทางเดียวกันคือใช้ถุงสีฟ้า เนื่องจาก
ตามที่ พรบ.ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2560 ได้มีการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการขยะในอัตราสูงสุดไม่เกิด 350 บาท/เดือน โดยแบ่งออกเป็นค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ 150 บาท และค่ากำจัดขยะ 200 บาท รวมเป็น 350 บาท/เดือน
ในส่วนของเทศบาลฯ นั้น ยังไม่มีการขึ้นค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยแต่อย่างใด ยังคงจัดเก็บในอัตราเดือนละ 15 บาทเท่าเดิม แต่เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาในปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ ชุมชนร่วมกับเทศบาลฯจึงได้หารือกันเพื่อจะลดปริมาณขยะให้น้อยลง โดยการใช้ถุงขยะ และให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่จุดกำเนิด โดยการบริหารจัดการขยะแบบถุงขยะนั้น เป็นการบริหารจัดการภายในชุมชนเอง สำหรับถุงขยะสีฟ้านั้น สามารถหาซื้อได้ภายในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ โดยสามารถสอบถามได้จากประธานชุมชน
ในอัตราใบละ 10 บาท ซึ่งหากผู้ใดที่ก่อขยะมาก หรือไม่คัดแยกขยะ ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ทางชุมชนและเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีความประสงค์ที่จะให้แต่ละครัวเรือนได้ร่วมกันคัดแยกขยะมูลฝอยให้มากที่สุด เพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระของท่านเอง

ข้อมูลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะ