ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


สำนักปลัดเทศบาลนายฐิติ อินทะพันธุ์
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวปนัดดา บัวศิริ
หัวหน้าฝ่ายปกครองนางสาวอัญชุลีกร เอี่ยมละออ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางดารณี พุทธวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปนางศิริวิภา พุทธานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายนัฐพงษ์ ใจเจ็น
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนางสาวกุลรัสมิ์ พุทธิมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายจักรภพ มณีกุล
นิติกรชำนาญการ


นางสาวณิชกานต์ ร้องหาญแก้ว
นักประชาสัมพันธ์นายณัฐพงศ์ โทเจริญ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวอรวรรณ จันระวังยศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายนิเวศน์ นาธรรมเจริญ
พนักงานขับรถยนต์นายเสฏฐพัฒน์ นาธรรมเจริญ
ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯนางพัชรินทร์ จันต๊ะวงศ์
นักการนางสาวพัชรา กันธิยะ
นักการนายศุภาโชค สิงหา
นักการนางสาวจิราพร เด่นสท้าน
นักการนายสมบูรณ์ ศรีสว่างวงค์
พนักงานดับเพลิง


อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล


            มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ซึ่งมีความสอดคล้องและตอบสนองภารกิจในด้านการจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และมีความเชื่อมโยงกับภารกิจด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยแบ่งงานออกเป็น ๒ ฝ่าย ๙ งาน ดังนี้
            ๑. ฝ่ายปกครอง มีงานอยู่ในความดูแล ๕ งาน คือ
                - งานธุรการ
                - งานทะเบียนราษฎร
                - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                - งานนิติการ
                - งานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป

๒. ฝ่ายอำนวยการ มีงานอยู่ในความดูแล ๔ งาน คือ
                - งานการเจ้าหน้าที่
                - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
                - งานประชาสัมพันธ์และข้อมูล
                - งานพัฒนาการท่องเที่ยว