ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


กองคลังนางกุหลาบ ไชยมิ่ง
ผู้อำนวยการกองคลังว่าง
หน.ฝ่ายบริหารงานคลังว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้นางอรทัย สมใจ
นักวิชาการเงินและบัญชีนางชนัญชิดา นาธรรมเจริญ
นักวิชาการพัสดุนางอุบล สงฆ์สังข์วรณ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวขัติยา พงษ์เทอดศักดิ์
เจ้าพนักงานพัสดุนางสาวพัชรินทร์ บุญทาวัน
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้นายนิธิโชติ บุญเรือง
นักการนางสาวพัชรินทร์ ธิพึง
คนงานทั่วไป


อำนาจหน้าที่ กองคลัง


         มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล ซึ่งมีความสอดคล้องและตอบสนองภารกิจด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยกำหนดโครงสร้างแบ่งงานออกเป็น ๒ ฝ่าย ๔ งาน ดังนี้
            ๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง มีงานในความดูแล ๒ งาน คือ
                - งานการเงินและบัญชี
                - งานพัสดุและทรัพย์สิน
            ๒. ฝ่ายพัฒนารายได้ มีงานในความดูแล ๒ งาน คือ
                - งานพัฒนารายได้
                - งานธุรการ