ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


กองช่างนายไตรณรงค์ บุญชูศิลป์
ผู้อำนวยการกองช่างว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธานายพงศกร เมืองลือ
นายช่างโยธานายวัชิระชัย ไชยมิ่ง
นายช่างโยธานายประเวศน์ หลวงปัน
นายช่างโยธานายศุภณัฐ มิรินทร์
นายช่างโยธานายสมพร เจริญพร
ผู้ช่วยช่างทุกประเภทนางสุภาพร บุญเป็ง
เจ้าพนักงานธุรการนายสุเทพ ฐานะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบานายเจริญ คันธวรรณ
คนงานทั่วไปนายสุนทร อิ่นคำปัน
คนงานทั่วไปนายบุตร เจริญกุล
คนงานทั่วไปนายไพรินทร์ อินต๊ะคำ
คนงานทั่วไปว่าที่ร้อยตรีจิตติกร สมใจ
คนงานทั่วไปนายบรรจง ขันทอง
คนงานทั่วไปนายวันเฉลิม สุพิงค์
คนงานทั่วไปนางบุญยวีย์ ยามะศักดิ์
คนงานทั่วไปนายอานันต์ บุญเป็ง
คนงานทั่วไปนายสมศักดิ์ สุริยะบุญเรือง
คนงานทั่วไปนายสมชาย สมหน่อ
คนงานทั่วไปนายสุรัตน์ สุภา
คนงานทั่วไปนายวันชัย คำวิลัย
คนงานทั่วไปนายจำนง หมื่นขุมเงิน
คนงานทั่วไปนายนพดล แก้วดาว
คนงานทั่วไป


อำนาจหน้าที่ กองช่าง


        มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับงานแผน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบสอดคล้อง และตอบสนองต่อภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก  โดยกำหนดโครงสร้างแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ๕ งาน ดังนี้
            ๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีงานในความดูแล ๓ งาน คือ
                - งานธุรการ
                - งานวิศวกรรม
                - งานผังเมือง
            ๒. ฝ่ายการโยธา มีงานในความดูแล ๒ งาน คือ
                - งานสาธารณูปโภค
                - งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ