ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


กองการศึกษาฯนางสาวเยาวเรศ กิติลังการ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษาว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษานางสาวณัฐธยาน์ สนินัด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางนภาพร ทัศนัย
นักวิชาการศึกษานางวราภรณ์ ขาวสวย
เจ้าพนักงานธุรการนางเบญลักษณ์ มิรินทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนายนิรันดร์ โตจีน
ผู้ช่วยสันทนาการนายศุภชัย คำดอน
ครูชำนาญการ


นางสาวนิษก์นิภา สุพิงค์
คนงานทั่วไปนางสาวอ้อมตะวัน สารพันธ์
คนงานทั่วไปนายนิรันดร์ โตจีน
พนักงานจ้างตามภารกิจ


อำนาจหน้าที่ กองการศึกษาฯ


       มีหน้าที่ในการบริหารงานด้านการศึกษาและพัฒนาการศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการตอบสนองภารกิจด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกำหนดโครงสร้างออกเป็น ๒ ฝ่าย ๗ งาน, โรงเรียน ๑ แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก ๑ แห่ง ดังนี้
            ๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีงานในความดูแล ๔ งาน คือ
                - งานการศึกษาปฐมวัย
                - งานโรงเรียน
                - งานการเงินและบัญชี
                - งานพัสดุและทรัพย์สิน
            ๒. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีงานในความดูแล ๓ งาน คือ
                - งานธุรการ
                - งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและนันทนาการ
                - งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม