ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนายศรชัย ชมถิ่น
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวนภัส เชื้อสะอาด
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขนางสาววรรณพร อุปนันท์
พยาบาลวิชาชีพนายพัฒนพงศ์ บุญยืน
พยาบาลวิชาชีพนายณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมนางสาวณัฐิรา พุทธวงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขนายสมทวี พรหมฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขนางสาวอภิญญา วิวชรากูล
เจ้าพนักงานธุรการนายดลฤทธิ์ สุทธิ
คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์นายอุดม ตาคำหน้อย
พนง.ขับเครื่องกลขนาดเบานายสมหวัง เปียงทา
พนง.ขับเครื่องกลขนาดเบานางนวลจันทร์ พากเพียร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายประถม ยิ่งโยชน์
พนง.ขับเครื่องกลขนาดเบานายประเทือง อตำมา
นักการนางสาววริศรา ผัดเจริญ
นักการนายอุทัย ฟองคำ
คนงานประจำรถขยะนายพิเชษฐ์ สุวรรณศรี
คนงานประจำรถขยะนายสมพงษ์ เพิ่มดีอำนาจหน้าที่ กองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม


       มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การให้บริการด้านสาธารณสุข งานด้านสัตวแพทย์ และด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นการตอบสนองภารกิจด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดโครงสร้างออกเป็น ๒ ฝ่าย ๗ งาน ดังนี้
            ๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีงานในความดูแล ๔ งาน คือ
                - งานธุรการ
                - งานสัตวแพทย์
                - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
                - งานรักษาความสะอาด
            ๒. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีงานในความดูแล ๓ งาน คือ
                - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
                - งานส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่และฝึกอบรม
                - งานศูนย์บริการสาธารณสุข