ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


กองสวัสดิการและสังคมนายนรินทร์ หลวงปา
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมนางสาวชนิสรา พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคมน.ส.ณัฐหทัย เดโชพัฒน์ชญานิน
นักพัฒนาชุมชนนางสาวพรสวรรค์ บุตรศรีพงศ์
เจ้าพนักงานธุรการนางราณี เนตรน้อย
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนนางสาวอัญชิษฐา จงรักษ์
คนงานทั่วไป


อำนาจหน้าที่ กองสวัสดิการและสังคม


          มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การจัดคำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ซึ่งสอดคล้องและตอบสนองภารกิจด้านพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยกำหนดโครงสร้างออกเป็น ๒ ฝ่าย ๔ งาน ดังนี้
            ๑. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีงานในความดูแล ๒ งาน คือ
                - งานพัฒนาชุมชน
                - งานธุรการ
            ๒. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
                - งานสังคมสงเคราะห์
                - งานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ