ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


- โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษานางอ้อมฤทัย ต๊ะใจ
ครูชำนาญการนางสาวนิภาพร วัฒนาอุดมกูล
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวฐิติชญาน์ สันธิ
ครูชำนาญการนางสุธาสินี มะทะ
ครูชำนาญการนางสาวรุ่งทิวา คำแดง
ครูนางสาวมโนมน หอมนวล
ครูนางสาวปวรรัตน์ แดงไฟ
ครูนางวลัยรัตน์ ตาคำ
ครูนางเนตรนิรชา หลวงปัน
ครุนางสาวชนิกานต์ เหมือนศิริ
ครุนางสิริรักษ์ เรืองสวัสดิ์
ครูนางสาวมลธิรา ไชยยา
ครูนางจิราพร จันเป็ง
ครูนางสาวอ้อยทิพย์ ซาวสุภา
ครูนายกฤติธี ไชยสาร
ครูนางสาวกฤษณา ถาคำ
ครูนางสาวบุษกร กันทะเนตร
ครูผู้ช่วยนางสาวอรพรรณ ดวงศรี
ครูผู้ช่วยนางสาวอัจฉรียา ไชยวุฒิ
ครูผู้ช่วยว่าที่ร้อยตรีจักราวุธ ไชยยา
ครูผู้ช่วยนายศรัณย์ แก้วจา
ครูผู้ช่วยนางสาวสุวิตา หว่างป่อ
ครูผู้ช่วยนางสาวพิชชากรณ์ ภูบุตระ
ครูผู้ช่วยนายนครินทร์ แก้วดวงดี
ครูผู้ช่วยนางสาวพวัลลักษณ์ ศรีเขื่อนแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางณัฐการ์ จานะธรรม
บุคลากรสนับสนุนการสอนนายประสงค์ พระเนตร
ภารโรง


อำนาจหน้าที่ - โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก