ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่


- ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตรนางสาวเพ็ญศรี เจริญกูล
ครูน.ส.นาถลดา นฤนาถเจษฎากร
ครูนางมาลัย แก้วดวงดี
ครูนางสุคำ ขัดปิด
ครูนางสาวพัชรินทร์ ปัญญา
ครูผู้ดูแลเด็กนางเกศรา นาธรรมเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางอาภรณ์ ใจมะโน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กนางยุพิน ขัดปิด
ผู้ดูแลเด็กนางสาวสุชาวดี ศรีสุภาพ
ผู้ดูแลเด็ก


อำนาจหน้าที่ - ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร