ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ประกาศเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
1. เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561-2564
2. เรื่อง ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561
3. เรื่อง ให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2561

 14 ธันวาคม 2560