ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อวันที่
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 27 เมษายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา29 มีนาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา29 มีนาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน24 มีนาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน24 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสสายซอย 5 ชุมชนบ้านปง310 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 3 ชุมชนบ้านหนองรวมใจ 10 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายกลางบ้าน บ้านหนองบัว 10 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านป่าไผ่ 10 มีนาคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนนสายบ้านป่าจี้10 มีนาคม 2559
ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย19 มกราคม 2559
ประกาศสอบราคาจ้างหมาก่อสร้าง ถนน พร้อมซุ้มทางเดิน26 พฤศจิกายน 2558
ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์02 พฤศจิกายน 2558
ประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์02 พฤศจิกายน 2558
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม)ปิดเทอม 116 ตุลาคม 2558
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ปิดเทอม 216 ตุลาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน16 ตุลาคม 2558
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี 255930 กันยายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารมณฑปเสาอินทขิลและอาคารศาลาบาตร23 กันยายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อจ่ายเป็นค่าทาสี23 กันยายน 2558

     1  2  3  4  [5]  6  7