ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
  

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

          เขื่อนดินขนาดใหญ๋ที่หล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรชาวเมืองแกน  และพื้นที่ใหล้เคียง  พบกับความงามทางธรรมชาติที่สวยงามเกินกว่าคำบรรยายและแวะชิมอาหารเมนูเด็ดที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ท่านจะสัมผัสทิวทัศน์ที่สวยงามของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 20 ตารางกิโลเมตร ได้รับการยอมรับว่าเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา อีกทั้งยังเป็นสานที่พักผ่อนมีแพลอยน้ำให้บริการที่พัก ร้านอาหาร แหล่งดูนก แหล่งชมปลาน้ำจืดที่มีอยู่หลากหลายชนิด
          เมื่อวันที่ 21 มกราคา 2520  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมราษฤร ณ ตำบลช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในการนนี้ราษฏรได้ถวายฏีกาเพื่อขอพระราชการฝ่ายปิดกั้นลำน้ำแม่งัด พร้อมระบบส่งน้ำ กรมชลประทานได้กราบบังคมทูลวายรายงานเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีัยของการก่อสร้างโครงการชลประทานประเภทฝ่ายและประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำแม่งัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระราชดำริว่า "โครงการประเภทใดถ้าหากพิจารณาแล้วเห็นว่าสามรถอำนวยประโยชน์ได้มากกว่าก่สมควรเลือกโครงการ ประเภทนั้น" ด้วยเหตุนี้กรมชลประทานจึงพิจารณาเลือกสร้างโครงการชลประทานประเภทอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
          เขื่อนนี้เดิมชื่อ เขื่อนแม่งัด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนว่า "เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล" เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2529 และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 22 กุมาพันธ์ พ.ศ. 2529 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2520 โดยกรมชลประทาน ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2527

 22 กุมภาพันธ์ 2556