ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่วัดอรัญญวิเวก
  

วัดอรัญญวิเวก

          วัดอรัญญวิเวก  มีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว เชิญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เยี่ยมชมศาสนสถาน กราบนมัสการและสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป นั่งวิปัสนาสมาธิ
          วัดอรัญญวิเวกปัจจุบันตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศใต้สุดของชุมชนบ้านปง หมู่ที่ 7 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 102 ไร่เศษ เป็นป่าโปร่งมีต้นไม้ปกคลุมร่มรื่นเหมาะแก่การทำวิปัสนา เจริญสมณธรรมของผู้ใฝ่ความสงบทางกายและใจ แต่เดิมนั้นวัดนี้มีฐานะเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อ "สำนักสงฆ์อรัญญวิเวกบ้านปง" ซึ่งเป็นชื่อที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ได้ตั้งให้เมื่อคราวที่ท่านรับนิมนต์มาพำนักเพื่อปฏิบัติธรรมและอบรมคณะศรัทธาญาติโยมในแถบนี้เมื่อ พ.ศ. 2470

ความเป็นมา

         ก่อนที่หลวงปู่มั่นจะได้มาจำพรรษา สันนิษฐานกันว่าสถานที่แห่งนี้คงจะได้เคยเป็นที่ตั้งของวัดในพุทธศาสนามาก่อน ทั้นี้เพราะมีแนวซากฐานของพระวิหารเก่าหลงเหลืออยู่ ท่ามกลางที่รกร้าง มีต้นไม้เต็งรัง และไม้นาๆชนิดขึ้นอยู่โดยรอบแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าได้สร้้างนานเท่าใด ชาวบ้านในหมู่บ้านปง ต.อินทขิล ล้วนเป็นสาธุชนที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง มีความปราถนาที่จะได้พระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลจำวัดในทางเจริญวิปัสนากัมมัฏฐาน มาอบรมสั่งสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงในพระธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นใน พ.ศ.2470 เมื่อสาธุชนบ้านปงได้ข่าวว่ามีพระอาจารย์มาพักอยู่ที่วัดเงี้ยว ปัจจุบันคือ วัดติยสถาน(ไทยไทย) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จึงได้ปรึกษากันว่าที่จะพากันไปสืบดูให้แน่ชัด หากว่าข่าวนั้้นเป็นความจริงก็จะได้อาราธนานิมนต์ท่านมาพักเพื่อโปรดชาวบ้าน เมื่อได้ตกลงกันแล้ว คณะผู้แทนชาวบ้านประมาณ 9 คน จึงได้เดินทางไปยังวัดเงี้ยว และได้พบกับอาจารย์มั่น ภุริทัตตเถระ พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ของท่านที่จาริกมา และได้อาราธนานิมนต์พระอาจารย์เจ้ามาพักที่ในเนินเขาเตี้ยๆ ซึ่งมีพระวิหารอันเป็นวัดร้างเหมาแก่การเจริญวิปัสนากัมมัฏฐาน ชาวบ้านจึงได้ปลูกที่พักพอเป็นที่อยู่อาศัยให้เป็นการชั่วคราวถวาย

          ปัจจุบันกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุญาตให้สำนักสงฆ์อรัญญวิเวกบ้านปง จัดตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วใช้ชื่อว่า "วัดอรัญญวิเวก" ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2525 และมีพระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน  


 21 มีนาคม 2556