ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228


ประชาสัมพันธ์

ช่องทางลัด

ช่องทางลัด


ข่าวสารความเคลื่อนไหว

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
> ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายเชื่อมระหว่างชุมชนบ้านปง หมู่ที่ 7 - ชุมชนหางดง หมู่ที่ 6 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 3,044 เมตร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกว
> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางเชื่อมระหว่างชุมชนบ้านปง หมู่ที 7 - ชุมชนบ้านเด่น หมู่ที่ 8 - ชุมชนสันป่าตอง หมู่ที่ 11 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ระยะทางรวม 6,094 เมตร
> ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (M64010026042)
> ประกาศเผยแพร่การจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (M64010025942)
> ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายทางเชื่อมระหว่างชุมชนบ้านปง หมู่ที 7 - ชุมชนบ้านเด่น หมู่ที่ 8 - ชุมชนสันป่าตอง หมู่ที่ 11 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ระยะทางรวม 6,094 เมตร
> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายเชื่อมระหว่างชุมชนบ้านปง หมู่ที่ 7 - ชุมชนหางดง หมู่ที่ 6 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร รวมระยะทางไม่น้อยกว่า 3,044 เมตร 1 สายทาง ด้วยวิธีประกว
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมดนตรีในสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝารางระบายน้ำ เลียบถนนสายบ้านหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชวนประชาชนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ รับรองแบบก่อสร้างโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตัั้งเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

กิจกรรมเทศบาลเมืองแกนพัฒนา

สื่อประชาสัมพันธ์

วารสารออนไลน์

วารสารเทศบาล
ประจำปี

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

ที่นี่...เมืองแกน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

บริการประชาชน