ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

[21 มี.ค. 2556]

วัดอรัญญวิเวก

รายละเอียด :


           

วัดอรัญญวิเวก

          วัดอรัญญวิเวก ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศใต้ของบ้านปง หมู่ 7 เป็นวัดที่มีต้นไม้มากและร่ม รื่น อากาศดี เหมาะแก่การเจริญสมณธรรมผู้ไฝ่ความสงบทางกายใจ เดิมเป็นส านักสงฆ์เก่าแก่มาแต่ อดีตกาล สันนิฐานว่าวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดมาก่อนในสมัยพันนาฝั่งแกน ในสมัยราชวงศ์มังราย เพราะ พระวิหารปัจจุบัน สร้างครอบ ซากวิหารเก่าในอดีต ต่อมากลายเป็นวัดร้าง และเข้าใจว่า “พญาสาม ฝั่งแกน” เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์ที่ 8 ประสูติตรงที่วัดร้างนี้(อ.สมชาย จงวัฒนา)   

          ต่อมาได้มีการจัดตั้งเป็นวัดขึ้นอีกครั้ง จากบุคคลผู้ใฝ่ในทางพระพุทธศาสนาหลาย ตระกูลในหมู่บ้านปง ต าบลอินทขิล อ าเภอ แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มี ความเชื่อ ความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าพวกเราควรที่ จะหานิมนต์พระ ครูบาอาจารย์กัมมัฏฐานผู้ มีคุณธรรม ให้มาอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในหมู่บ้าน เพื่อฟังธรรมในค าสั่งสอนของพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ต่อมาจึงขออาราธนานิมนต์พระคุณท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ มีพระกัมมัฏฐาน มาพักอยู่ที่วัดเงี้ยว อ.แม่แตง ท่านหลวงปู่มั่นไม่ขัดข้องประการใด หลวงปู่มั่นก็ชวนคณะศรัทธาและ ศิษย์ของท่านเที่ยวหา สถานที่อื่นเพื่อพักเจริญภาวนา เที่ยวส ารวจอยู่ 4 วัน ท่านหลวงปู่มั่นก็มาพบ สถานที่แห่งนี้ เมื่อออกพรรษาแล้ว หลวงปู่มั่นจึงได้ชักชวนศิษยานุศิษย์ ปรารภจะออกจากที่นี่ไปเที่ยว ธุดงค์ต่อไป จึงได้สั่งคณะศรัทธาบ้านปงที่มาอุปัฏฐากไว้ว่า สถานที่แห่งนี้ ได้ตั้งชื่อว่า ส านักสงฆ์อรัญญ วิเวก เป็นชื่อซึ่งหลวงปู่มั่นตั้งให้ ในส านักนี้ได้มีพระอาจารย์กัมมฏฐานหลายท่านหลายองค์มาจ า พรรษา อาทิเช่น หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ ากลองเพล อุดรธานี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมาก เป้ง หนองคาย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ เลย หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปู่พรหม จิร ปุญโญ อุดรธานี หลวงปู่ค าแสน เชียงใหม่ หลวงปู่โค่ง เชียงใหม่ หลวงปู่ค าอ้าย เชียงใหม่ 

          ประมาณปี 2495 หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ได้กลับมาจ าพรรษาอยู่ที่ส านักนี้อีก ๑๐ ปีติดๆ กัน ปีต่อมามีหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปู่สาม อกิญจโน หลวงปู่ค าอ้าย ฐิตะธัมโม อยู่จ าพรรษาด้วยกัน เป็นเวลา ๓ ปี เมื่อออกพรรษาแล้วต่างก็พากันเดินธุดงค์กันหมด ไม่มีพระเณรอยู่ที่ส านักสงฆ์ เมื่อไม่มี พระเณรอยู่เช่นนี้ วิหารหลังเก่าจึงช ารุดลง 

          และในปี พ.ศ. 2509 หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่พรหม หลวงปู่ แหวน หลวงปู่ตื้อ ท่านได้ธุดงค์มา และจ าพรรษาอยู่ในส านักสงฆ์แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน ท่านมีลูกศิษย์ มากมายที่ติดตามและฝึกปฏิบัติตามแนวทางของท่าน พระอาจารย์เปลี่ยนได้รับการยอมรับในหมู่นัก ปฏิบัติว่าเป็นพระป่ากรรมฐานผู้เคร่งครัดในธรรมวินัย มีความเพียรอันยิ่งในการปฏิบัติ เป็นพระสุ ปฏิปันโนและเป็นพระแท้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา การสอนของพระอาจารย์เปลี่ยน ที่ส าคัญมุ่งเน้น การปฏิบัติที่น าไปสู่นิพพานซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนา พระอาจารย์ เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 15.03 น. 


รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 18 15253 15409 4396 60517 268658 35.173.35.14