ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

[06 ก.พ. 2563]

พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาอินทขิลเมืองแกน

รายละเอียด :

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์

          แหล่งเตาอินทขิลเมืองแกน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าตอง ซึ่งเดิมเมืองแกนมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานหลาย ร้อยปี เป็นชุมชนโบราณก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยพระยามังรายครอง เมืองเชียงใหม่ (พ.ศ.1801 - พ.ศ.1854) ผู้คนในล้านนาสมัย นั้นสร้างสรรค์วัฒนธรรม อารยธรรม วัดวาอาราม กำแพงเมือง โบราณสิ่งก่อสร้างต่างๆ คิดค้นเทคโนโลยี ผลิตศิลปกรรม วรรณกรรม และหัตกรรมต่างๆ ทิ้งไว้เป็นหลักฐานทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกของดินแดนนี้มากมาย บริเวณ เมืองแกนนี้มีที่ราบกว้างขวางซึ่งประชาชนเรียกพื้นที่ราบนี้ว่า “ทุ่งชิ้นแห้ง” ซึ่งเป็นการเปรียบเปรยให้เห็นภาพกว้างใหญ่ของ พื้นที่ราบนี้ “ขนาดที่หาบเนื้อสดผ่านทุ่งนี้กว่าจะถึงอีกฟากหนึ่ง เนื้อสดก็กลายเป็นแห้งพอดี” และบริบทของชุมชนส่วนใหญ่นั้น ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท านาและท าไร่เป็นหลัก และเมื่อปี พ.ศ.2539 กรมศิลปากร โดยมี นายสายันต์ ไพรชาญจิตร์ นักโบราณคดี 7 ว. ฝ่ายวิชาการส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ ว่า เมื่อปี 2537 นายภาสกร โทณวนิก อาจารย์ประจำสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และรศ. สรัสวดี อ๋องสกุล อาจารย์ประจำสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส ารวจข้อมูลค้นพบร่องรอยดินเผาไฟ รูปทรง กลมในบริเวณบ้าน นายดวงดี ใจทะนง ราษฏรบ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 11 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ. เชียงใหม่จากการค้นพบเตาเผาโบราณบริเวณพื้นที่ ต าบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเป็นแหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยชาม(Ceramic Kiln Sites) ซึ่งเป็นแหล่งใหม่ล่าสุดที่ค้นพบและ ศึกษาอันเป็นหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทย และยังเป็นแหล่ง เครื่องปั้นดินเผาชนิดใหญ่ของ ล้านนามีอายุระหว่าง 500-600 ปี หลักฐานที่พบสวนใหญ่เป็นเครื่อง ถ้วยชามโบราณเนื้อแกร่ง เคลือบสีเขียวอ่อน หรือศิลาดล( light green glazed stoneware/celadon ware) และชนิดเคลือบน้ าตาล(greenish brown glazed stoneware)โดยใช้ดินเหนียวสี ขาวคุณภาพเยี่ยม ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น 

          แหล่งเตาอินทขิลเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีความสำคัญอย่างมาก ทั้งทางด้านวิชาการโบราณคดี และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาณาจักรล้านนาเพราะเป็นแหล่งผลิตเครื่องถ้วยชามในอดีต แหล่งใหม่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งเตาเผาและตัวอย่างเศษถ้วยชามที่มีมากถึง 4 แห่ง ซึ่งจากการขุดค้น แหล่งเตาเผาในภาคเหนือตอนบนยังไม่เคยพบแหล่งใด ที่มีความสมบูรณ์สวยงามเช่นนี้มาก่อน ดังนั้น จึงมรการสนับสนุนให้อนุรักษ์และพัฒนาเป็นศูนย์การศึกษาเทคโนโลยี การผลิตเครื่องถ้วยชามโบราณ ของล้านนา รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดี (Archaeological Site-Museum) (อธิชัย ต้นกันยา,2550 น.34) 

          เทศบาลต าบลเมืองแกนพัฒนาถือว่าเป็นองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้เข้าไป มี บทบาทสำคัญในการจัดอนุรักษ์และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ หลุดขุดค้นทางโบราณคดี โดยซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีหลุม ขุดค้นทางโบราณคดีมีหลักฐานเตาเผาเครื่องถ้วยชาม สมัยโบราณ จาก นายดวงดี ใจทะนง และมีโครงการ ลงทุนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาหลุมขุดค้นทาง โบราณคดีสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อว่า “แหล่งเตา อินทขิลเมืองแกน”(สายันต์ ไพรชาญจิตร์,2549 น. 8) เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้จึงได้ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แหล่งเตาอินทขิลเมืองเมืองแกนขึ้น เพื่อรักษาและอนุรักษ์ไว้พร้อมกับให้ผู้ที่สนใจและคนในท้องถิ่นได้เรียนรู้แหล่งที่มาและประวัติศาสตร์ ของเมืองแกนถิ่นกำเนิด 

          ในปัจจุบันเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของ ประเทศไทยที่ได้เข้าไปมีบทบาทสำคัญในการจัดการอนุรักษ์และพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชน ซึ่งการ พัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นเครื่องมือในกระบวนการพัฒนาชุมชนจะช่วยให้เกิด กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และทักษะในการจัดการจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ วิชาชีพไปสู่ชาวบ้านและสร้างจิตใต้สำนึกในเรื่องความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชน ของตนเอง(สายันต์ ไพรชาญจิตร์,2549 น.8) และที่สำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วน ร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นถือว่าเป็นมิติใหม่หรือเป็นนวัตกรรม ชุมชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการทางด้านทรัพยากรวัฒนธรรมชุมชนและถือได้ว่า เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านการบริหารงานท้องถิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นและเป็นต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในการจัดการ ทางด้านโบราณคดีชุมชนและทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชน 
รูปภาพ :

ไฟล์เอกสาร :

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 11 15246 15409 4389 60517 268651 35.173.35.14