ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

> โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่โครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) แก้ไขล่าสุด 65

------------------------------

                   1. ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล

                             มีอำนาจหน้าที่บริหารงานงานในฐานะปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล ที่มีลักษณะการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการวางแผน การบริหารจัดการ การอำนวยการ การสั่งราชการ การมอบหมาย กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลงาน การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูง โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหมดของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                  2. สำนักปลัดเทศบาล

                             มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจำตัวประชาชน งานการเลือกตั้ง งานนิติการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานงบประมาณ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งงานออกเป็น ๒ ฝ่าย ๙ งาน ดังนี้

                             ๑. ฝ่ายปกครอง มีงานอยู่ในความดูแล ๕ งาน คือ

                                      - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                      

                                      - งานทะเบียนราษฎร รับผิดชอบงานการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เกี่ยวกับการพิจารณา ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต การจดและจัดทำทะเบียนต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อย และงานจราจร โดยพิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่ายพลเรือน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      - งานนิติการ รับผิดชอบงานทางกฎหมาย เกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีการสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      - งานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป งานเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บังคับบัญชาของเทศบาล งานกิจการสภาเทศบาล งานเลือกตั้ง รวมทั้งงานที่มีลักษณะต้องปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานรัฐพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ งานเลขานุการผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                             ๒. ฝ่ายอำนวยการ มีงานอยู่ในความดูแล ๔ งาน คือ

                                      - งานการเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล ทั้งพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบงานการวิเคราะห์นโยบายและแผน งานยุทธศาสตร์ของเทศบาล งานงบประมาณ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ โดยเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      - งานประชาสัมพันธ์และข้อมูล รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อการดำเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชน และจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การคมนาคมของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      - งานพัฒนาการท่องเที่ยว รับผิดชอบงานการท่องเที่ยวของเทศบาล เกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมศึกษา ข้อมูล ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อใช้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ กำหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยวของเทศบาลและจัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยว และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง                  

3. กองคลัง

                             มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม และการพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม งานนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน งานตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกาทุกประเภท งานจัดทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีทุกประเภท งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นๆ งานจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณและนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง การจัดสรรเงินต่างๆ ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ งานควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินต่างๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดโครงสร้างแบ่งงานออกเป็น ๒ ฝ่าย 5 งาน ดังนี้

                             ๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง มีงานในความดูแล ๒ งาน คือ

                                      - งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบงาน การเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภท การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ การลงบัญชี การทำรายงานการบัญชี การจัดตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      - งานพัสดุและทรัพย์สิน รับผิดชอบงาน เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการ่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การบริหารสัญญาจ้างต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                             ๒. ฝ่ายพัฒนารายได้ มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                      - งานพัฒนารายได้ รับผิดชอบงานการจัดเก็บรายได้ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางการปรับปรุง การจัดเก็บภาษีต่างๆ วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นของเทศบาล การตรวจรับแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คำร้องของผู้เสียภาษี รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทำทะเบียนและรายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียบภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษีการเก็บรักษา และนำส่งเงิน รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รับผิดชอบงานจัดทำแผนที่ภาษี สำรวจตรวจสอบพื้นที่ภาษีและทรัพย์สิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อประกอบการเรียกเก็บภาษี รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4. กองช่าง

                             มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมือง งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับงานแผน ควบคุม เก็บรักษา งานเกี่ยวกับการประปา งานเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดโครงสร้างแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ๕ งาน ดังนี้

                             ๑. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                      - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                      - งานวิศวกรรมโยธา รับผิดชอบงานวิศวกรรมโยธา งานสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณราคา งานจัดทำราคากลาง งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง และแหล่งน้ำ เกี่ยวกับการค้นคว้า วิเคราะห์วิจัย ทดสอบ หาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานวิศวกรรมโยธา การวางโครงสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง                   

                                      - งานผังเมือง รับผิดชอบงานการวางแผนและวางโครงการผังเมือง การวางและจัดทำผังเมืองประเภทต่างๆ โดยเฉพาะด้านการว่างแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท วางแผนผังระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง วางแผนผังระบบกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่นๆ ตามที่กำหนดในการวางผังเมือง การออกแบบวางแผนผังโครงการและจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหรือสงวนพื้นที่หรือวัตถุสถานเพื่อการผังเมือง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง        

                             2. ฝ่ายการโยธา มีงานในความดูแล 2 งาน คือ

                                      - งานสาธารณูปโภค รับผิดชอบงานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับการประปา งานเกี่ยวกับช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      - งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ รับผิดชอบงานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า การควบคุมการก่อสร้างในด้านไฟฟ้า การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่างๆ เพื่อการวางแผนด้านไฟฟ้า การอำนวยการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การอำนวยการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า การอำนวยการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งการจัดสถานที่ การบำรุงรักษา และการบริหารจัดการด้านสวนสาธารณะ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับวิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานด้านสัตวแพทย์ งานหลักประกันสุขภาพ งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด งานจัดทำแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดโครงสร้างออกเป็น 2 ฝ่าย 6 งาน ดังนี้

                             ๑. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                      - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                      - งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบงานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานจัดทำแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ เกี่ยวกับการสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล แนวทางการปรับปรุงรักษาสภาวะแวดล้อม กำหนดนโยบายและแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำและส่งเสริมเผยแพร่ การป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวินิจฉัยปัญหาทางการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      - งานรักษาความสะอาด รับผิดชอบงานบริการรักษาความสะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล โดยเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดพื้นที่บริเวณเขตเทศบาล โดยการจัดเก็บ ขน ทำลายขยะและสิ่งปฏิกูล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                             2. ฝ่ายบริการสาธารณสุข มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                      - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รับผิดชอบงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและความผาสุกของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล รวมทั้งการป้องกันและกำจัดโรคที่เกี่ยวกับสัตว์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง


                                      - งานส่งเสริมสุขภาพ เผยแพร่และฝึกอบรม รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด  เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการรักษาสุขภาพ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      - งานศูนย์บริการสาธารณสุข รับผิดชอบงานศูนย์บริการสาธารณสุข งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โดยเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง                              

6. กองการศึกษา

                             มีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารงานการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา งานโรงเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานเครือข่ายทางการศึกษา งานการศาสนา งานบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดโครงสร้างออกเป็น 2 ฝ่าย 5 งาน, โรงเรียน ๑ แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก ๑ แห่ง ดังนี้

                             ๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีงานในความดูแล 2 งาน คือ

                                      - งานการศึกษาปฐมวัย รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนงาน การแนะแนวการศึกษา เพื่อจัดการศึกษาของเทศบาล ในระดับปฐมวัย ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา

                                      - งานโรงเรียน รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อจัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการวิเคราะห์หลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ การวางแผนการศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาในเขตพื้นที่ การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

                             2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                      - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                      - งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและนันทนาการ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการคิดค้น การออกแบบ การจัดทำ และการพัฒนาโครงการ และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดสุขภาวะที่ดี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      - งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เพื่อรักษาไว้ให้เป็นลักษณะเฉพาะของชาติ รวมทั้งจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อการส่งเสริม เผยแพร่และปลูกฝังวัฒนธรรม ให้เหมาะสมกับกาลสมัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                             3. โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักฯ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - 3 ประถมศึกษา 1 – 6 และมัธยมศึกษาตอนต้น 1 – 3           ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                             4. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็ก มีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา ก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


7. กองสวัสดิการสังคม

                             มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดทำแผนงานด้านการพัฒนาสังคม ด้านสวัสดิการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบมาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน งานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง     ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯลฯ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน การจัดให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดโครงสร้างออกเป็น 2 ฝ่าย ๔ งาน ดังนี้         

                             ๑. ฝ่ายพัฒนาชุมชน มีงานในความดูแล 2 งาน คือ

                                      - งานพัฒนาชุมชน รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน       ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ และความเจริญด้านอื่นๆ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนระดับฐานราก และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                             2. ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม มีงานในความดูแล 2 งาน คือ

                                      - งานสังคมสงเคราะห์ รับผิดชอบงานส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ไร้ที่พึ่ง ถูกทำร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯลฯ โดยเกี่ยวกับการศึกษา การสำรวจ การสัมภาษณ์ การสอบประวัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ข้อเท็จจริง และสาเหตุต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้คำปรึกษา คำแนะนำ ความรู้ การบริการ ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา และดำเนินการสังคมสงเคราะห์ในด้านต่างๆ ตามหลักการสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้วยโอกาสทางสังคม หรือผู้มีปัญหาทางสังคมต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                      - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ โดยมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งแบ่งออกเป็นสี่ประเภท คือ การกสิกรรม (การเพาะปลูก) การปศุสัตว์ (การเลี้ยงสัตว์บก) การประมง (การเลี้ยง/จับสัตว์น้ำ) และการป่าไม้ (การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ) ซึ่งมีวิธีการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทาง การเพาะปลูก การขยายพันธุ์ การวิเคราะห์เพื่อควบคุมพันธุ์พืช วัตถุมีพิษ และปุ๋ยเคมี รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

8. หน่วยตรวจสอบภายใน

                             มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับการจ่ายเงินทุกประเภท  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิควิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการการควบคุมภายใน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 102 9431 21762 22427 50622 60517 314884 34.239.148.127