ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

> ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไป
    

        ชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่แตง ห่างจากอำเภอเมือง ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่แตงเป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 ตามถนนทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 3038 มีเขตการปกครองครอบคลุม 2 ตำบล คือ ตำบลช่อแล 6 หมู่บ้าน และตำบลอินทขิล 10 หมู่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 11 (ยกเว้นหมู่ที่ 9) จำนวนพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 24 ตารางกิโลเมตร (15,000 ไร่)

อาณาเขต
ทิศเหนือ           ติดต่อกับ  ท้องที่เทศบาลตำบลอินทขิล  
ทิศใต้               ติดต่อกับ  ท้องที่เทศบาลตำบลแม่หอพระ
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ท้องที่เทศบาลตำบลแม่หอพระและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ  ท้องที่เทศบาลตำบลอินทขิล


ประชากร
         จำนวนประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร์ มีประชากรทั้งหมด 12,129 คน แบ่งเป็น ชาย 5,752 คน และหญิง 6,377 คน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ ประมาณ 512 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน 5,838 ครัวเรือน
    

(ที่มา : งานทะเบียนราษฎร์เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ข้อมูล ณ วันท่ี่ 7 กันยายน 2566)


สภาพภูมิประเทศและมิอากาศ
         สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบระหว่างเทือกเขาและที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง  มีลำน้ำธรรมชาติ  2  สาย คือ ลำน้ำแม่ปิง และน้ำแม่งัด มีลำเหมืองสาธารณะที่รับน้ำมาจากฝายลูกล่างของชลประทานและคลองชลประทานที่รับน้ำมาจากโครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล สภาพภูมิอากาศของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาค่อนข้างเย็นสบาย มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดปี  25 องศาเซลเซียล


สภาพสังคม
     เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 27 ชุมชน มีหน่วยงานราชการที่สำคัญหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงเรียน และเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีพื้นที่ติดต่อกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานที่สำคัญ เช่น วัดวาอารามต่าง ๆ และโบราณสถานแหล่งเตาอินทขิลเมืองแกน          

    ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกสบายแก่ประชาชน การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย การส่งเสริมทางด้านการศึกษา และเป็นสถานที่ๆ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาวัฒนธรรมล้านนาในอดีต
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 96 9431 21756 22427 50616 60517 314878 34.239.148.127