ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

นโยบายนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนานโยบายการบริหารงาน เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา


                   ในการบริหารงานเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ซึ่งกระผมนายประพันธ์ ชัยอินตา ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา ช่วงระยะเวลา 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง เป็นต้นไป  กระผมจะบริหารงานโดยยึดหลักการ น้ำไหล ไฟสว่าง หนทางดี การศึกษาดี มีงานทำ มีเงินใช้ ไร้โรคา  พาใจสุขสมบูรณ์ เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับสังคมในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ทิศทางการพัฒนาจะยึดความต้องการประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว  ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนาประชาชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารงาน โครงการต่างๆ และผลสุดท้ายประชาชนจะต้องเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการบริหารงานโครงการนั้นๆ โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ จำนวน 5 นโยบาย คือ

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความเท่าเทียมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยทั่วถึงครอบคลุมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ทั้งหมดตามนโยบายที่ได้ให้ไว้แก่ประชาชน ดังนี้

                   ๑.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนา ถนนทุกสายในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมาอย่างปลอดภัย

                   ๑.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนา ระบบประปาหมู่บ้าน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำประปาอย่างพอเพียง

                   ๑.๓ ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าสาธารณะ รวมถึงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขความขัดข้องในการใช้ไฟฟ้าของประชาชนทุกครัวเรือน

                   ๑.๔ ส่งเสริมให้เกิดถนนและไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมระหว่างแต่ละพื้นที่ทางการเกษตรในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา รวมถึงพัฒนาถนนที่มีอยู่เดิม เพื่อการคมนาคมขนส่ง และการเดินทางที่ปลอดภัย

                   ๒. นโยบายด้านการศึกษา

                   เพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กและประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ นำไปสู่การศึกษาระดับที่สูงขึ้น โดยมุ่งสร้างจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในสิทธิและหน้าที่ รวมถึงพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้ปกครองและประชาชน ดังนี้

                   ๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ทุกโรงเรียน และส่งเสริมการสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

                   ๒.๒ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเหมาะสมกับวัย

                   ๒.๓ พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับวัย และมีมาตรฐาน

                   ๒.๔ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างขวัญกำลังใจ สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ

                   ๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถดำรงชีพได้ โดยเน้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและบริการ และเศรษฐกิจภาคการเกษตร ซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดังนี้

                   ๓.๑ ส่งเสริมจากการท่องเที่ยวเกิดรายได้กระจายสู่ชุมชน โดยสนับสนุนด้านโครงการพื้นฐานและการสาธารณูปโภค

                   ๓.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่สนใจ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการในกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

                   ๓.๓ ส่งเสริมเกษตรกรด้านการผลิต และการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร

                   ๓.๔ สร้างเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย สนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้จากสินค้าที่ไม่มีสารตกค้าง และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

                   ๓.๕ ส่งเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของประชาชน และใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

                   ๔. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

                   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเหมาะสมดูแลสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ทุกกลุ่มเข้าถึงการบริการของรัฐ ได้รับการบริการด้านการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อให้เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นเมืองแห่งความสุขและน่าอยู่อย่างยั่งยืน ดังนี้

                   ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการแบบครบวงจรในด้านสุขภาพ สังคม อารมณ์และจิตใจ

                   ๔.๒ ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนสร้างสุขสามฝั่งแกนให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ทั้งทางด้านสุขภาพอนามัย เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ

                   ๔.๓ ส่งเสริมสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ในการอนุรักษ์  สืบสาน ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และการศาสนา ให้คงอยู่สืบต่อไป

                   ๔.๔ ส่งเสริมให้เกิดกองทุนสวัสดิการต่างๆ อาทิ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านและสตรีกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วันละบาท กลุ่มเยาวชน และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ

                   ๔.๕ พัฒนาคลินิกชุมชนเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางสาธารณสุขอย่างทันท่วงที

                   ๕.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

                    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองและพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

                   ๕.๑ กระจายอำนาจสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยวางโครงสร้างเป็นระบบ ให้คณะผู้บริหาร    สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม      วางแผน ร่วมกันตัดสินใจในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

                   ๕.๒ ติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อผลักดันให้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพื่อให้สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง

                   ๕.๓ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและเอกชนในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น


                   จะเห็นได้ว่า ทุกนโยบายการบริหารเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาช่วงระยะเวลา4 ปี ในตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนาของกระผม  ล้วนเป็นประโยชน์สุขของท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทั้งสิ้น ซึ่งกระผมมีความมั่นใจว่านโยบายของกระผมจะได้รับการพิจารณา สนับสนุนจากท่านประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทุกท่าน เพราะท่านทั้งหลายและกระผมต่างเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ซึ่งมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง  ยั่งยืน ของท้องถิ่นและประโยชน์สูงสุดของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา


                   กระผมขอกราบขอบพระคุณประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาทุกท่านที่กรุณามอบหมายให้ความไว้วางใจกระผมในการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา กระผม ขอให้คำมั่นสัญญาว่า กระผมจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังในการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งนี้ ของทุกท่าน


                  

       นายประพันธ์  ชัยอินตา

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 100 9431 21760 22427 50620 60517 314882 34.239.148.127