ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

โครงสร้างบุคลากร > สำนักปลัด

นายฐิติ อินทะพันธุ์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นางสาวปนัดดา บัวศิริ

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวอรพิน นามโคตร

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายสิรวิทย์ คชสาร

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางดารณี พุทธวงศ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางศิริวิภา พุทธานนท์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายจักรภพ มณีกุล

นิติกรชำนาญการ

นางสาวภูษณิศา ร้องหาญแก้ว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

นายนัฐพงษ์ ใจเจ็น

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางพรรณธิดา ทิพย์สุวรรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวปาจรียา สนิทวัฒนากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายณัฐพงศ์ โทเจริญ

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นายเสฏฐพัฒน์ นาธรรมเจริญ

ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-ว่าง-

พนักงานขับรถยนต์

นางพัชรินทร์ จันต๊ะวงค์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพัชรา กันธิยะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจิราพร เด่นสท้าน

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสมศรี หลวงปัน

พนักงานจ้างทั่วไป

นายภูริพัฒน์ ดวงจิตต์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมบูรณ์ ศรีสว่างวงค์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายมฤทธิรงค์ ศิริ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอินหวัน บัวธิ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายเกรียงไกร เจริญมูล

พนักงานจ้างทั่วไป

นายธีรสิทธิ์ ชา่ญวิช

พนักงานจ้างทั่วไป

นายวรากรณ์ ยิ่งโยชน์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวศุภศจี ไชยศิริ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวสุชาดา มะโนรัตน์

พนักงานจ้างทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > สำนักปลัด


วิสัยทัศน์สำนักปลัด


'' มุ่งสู่องค์กรน่าอยู่ บูรณาการงานทุกฝ่าย ให้บริการประทับใจ ''

สำนักปลัดเทศบาล

                              มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ซึ่งมีความสอดคล้องและตอบสนองภารกิจในด้านการจัดระเบียบภายในชุมชน และการสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย และมีความเชื่อมโยงกับภารกิจด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยแบ่งงานออกเป็น ๒ ฝ่าย ๙ งาน ดังนี้

                              ๑. ฝ่ายปกครอง มีงานอยู่ในความดูแล ๕ งาน คือ

                                        - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                        - งานทะเบียนราษฎร รับผิดชอบงานการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เกี่ยวกับการพิจารณา ทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องการอนุญาต การจดและจัดทำทะเบียนต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับผิดชอบงานทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พิจารณาทำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมตลอดถึงภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย การป้องกันฝ่ายพลเรือน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานนิติการ รับผิดชอบงานทางกฎหมาย เกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย ร่าง และพิจารณาตรวจร่างข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดีการสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานเลขานุการและบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะที่จะต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่ เช่น การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                              ๒. ฝ่ายอำนวยการ มีงานอยู่ในความดูแล ๔ งาน คือ

                                        - งานการเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล การสรรหา การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และการแต่งตั้ง การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งและอัตราเงินเดือน การควบคุมและส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติราชการ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน จัดทำทะเบียนประวัติการรับราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบงานการวิเคราะห์นโยบายและแผน เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ และจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร การคมนาคมของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานประชาสัมพันธ์และข้อมูล รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเอกสารความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อการดำเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของหน่วยงานหรือของรัฐบาล การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานพัฒนาการท่องเที่ยว รับผิดชอบงานการท่องเที่ยวของเทศบาล เกี่ยวกับการสำรวจ รวบรวมศึกษา ข้อมูล ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว เพื่อใช้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ และแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้ว อนุรักษ์ ฟื้นฟู บำรุงรักษา สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี ศิลปกรรม โบราณวัตถุ ปูชนียสถานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ กำหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ธุรกิจการท่องเที่ยว บริการท่องเที่ยวของเทศบาลและจัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยว และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 103 9431 21763 22427 50623 60517 314885 34.239.148.127