ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

โครงสร้างบุคลากร > กองคลัง

นางกุหลาบ ไชยมิ่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววิวรรณ สุวรรณศรี

หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวพัชรินทร์ แซวหลี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

นางอรทัย สมใจ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางชนัญชิดา นาธรรมเจริญ

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-ว่าง-

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวนัทธมน ครองยุทธ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

จ่าเอกปัญญา มูลมี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวชนินันท์ ชยรพ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางเบญจลักษณ์ มิรินทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสราญรัตน์ เชาวะนะ

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวพัชรินทร์ บุญทาวัน

ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

นายจิรายุทธ ศรีเปาระยะ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวลำดวน บุญเรือง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายเอกชัย ดวงดี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนิตยา เอี่ยมสกุล

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพัทธนันธ์ คำแดง

พนักงานจ้างทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > กองคลัง


วิสัยทัศน์กองคลัง


'' มุ่งมั่น พัฒนา ระบบงานคลัง ก้าวทันเทคโนโลยี บริหารจัดการงานภาษี เพื่อให้มีความโปร่งใส ''


กองคลัง

                              มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล ซึ่งมีความสอดคล้องและตอบสนองภารกิจด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยกำหนดโครงสร้างแบ่งงานออกเป็น ๒ ฝ่าย 5 งาน ดังนี้

                              ๑. ฝ่ายบริหารงานคลัง มีงานในความดูแล ๒ งาน คือ

                                        - งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภท การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ การลงบัญชี การทำรายงานการบัญชี การจัดตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานพัสดุและทรัพย์สิน รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการ่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การบริหารสัญญาจ้างต่างๆ และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                              ๒. ฝ่ายพัฒนารายได้ มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                        - งานพัฒนารายได้ รับผิดชอบงานการจัดเก็บรายได้ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะทางการปรับปรุง การจัดเก็บภาษีต่างๆ วิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นของเทศบาล การตรวจรับแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม ปรับปรุงแบบแสดงรายการ คำร้องของผู้เสียภาษี รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทำทะเบียนและรายการต่างๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียบภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษีการเก็บรักษา และนำส่งเงิน รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน รับผิดชอบงานจัดทำแผนที่ภาษี สำรวจตรวจสอบพื้นที่ภาษีและทรัพย์สิน ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อประกอบการเรียกเก็บภาษี รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 98 9431 21758 22427 50618 60517 314880 34.239.148.127