ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา | แจ้งหรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-857360 | แจ้งขอใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินที่เบอร์ 053-479238 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 053-479228

โครงสร้างบุคลากร > กองการศึกษา

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายจักรพันธ์ นาตัน

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวอรวรรณ ชัยวงศ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นายศุภกฤต อินทรส

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายนิรันดร์ โตจีน

ผู้ช่วยสันทนาการ

นางสาวนิษก์นิภา สุพิงค์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวเกณิกา แก้ววรรณี

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอรพรรณ พานเงิน

พนักงานจ้างทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > กองการศึกษา


วิสัยทัศน์กองการศึกษา


'' สร้างมาตรฐานงานการศึกษา บำรุงศาสนาเป็นหลัก อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 

ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา พัฒนาเก็ดและเยาวชน ''


กองการศึกษา

                              มีหน้าที่ในการบริหารงานด้านการศึกษาและพัฒนาการศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการตอบสนองภารกิจด้านการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต และด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกำหนดโครงสร้างออกเป็น ๑ ฝ่าย ๗ งาน, โรงเรียน ๑ แห่ง และศูนย์เด็กเล็ก ๑ แห่ง ดังนี้

                              ๑. ฝ่ายบริหารการศึกษา มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                        - งานการศึกษาปฐมวัย รับผิดชอบงานเกี่ยวกับงานวิชาการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนงาน การแนะแนวการศึกษา เพื่อจัดการศึกษาของเทศบาล ในระดับปฐมวัย ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา

                                        - งานโรงเรียน รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการด้านการศึกษา โดยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อจัดการศึกษาของเทศบาล รวมถึงการวิเคราะห์หลักสูตร การสร้างและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการต่างๆ การวางแผนการศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมการศึกษาในเขตพื้นที่ การติดตามประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

                                        - งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของผู้ลงบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีแยกประเภท การตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ การลงบัญชี การทำรายงานการบัญชี การจัดตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                              2. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีงานในความดูแล 3 งาน คือ

                                        - งานธุรการ รับผิดชอบงานสารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารงานทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับดูแล แนะนำ ตรวจสอบ รวมงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                                        - งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและนันทนาการ รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการคิดค้น การออกแบบ การจัดทำ และการพัฒนาโครงการ และกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดสุขภาวะที่ดี และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                        - งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม เพื่อรักษาไว้ให้เป็นลักษณะเฉพาะของชาติ รวมทั้งจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อการส่งเสริม เผยแพร่และปลูกฝังวัฒนธรรม ให้เหมาะสมกับกาลสมัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                              3. โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรักฯ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                              4. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/1/2018 1575 11638 45355 21501 18151 60517 282413 3.238.112.41